jQuery bootstraps响应式游戏主题类网站模板

 所属分类:广告传媒

 浏览:34次-  下载:0次-  评论: 0次-  更新时间:2021-10-12
jQuery bootstraps响应式游戏主题类网站模板
金币说明:注册即送10金币,每日签到可获得更多金币,成为VIP会员可免金币下载! 充值金币充值会员更多说明»
描述:jQuery bootstraps响应式游戏主题类网站模板,包含了首页、博客、详情页、联系我们4个网页模板文件,整体风格还是非常不错的,喜欢的可以通过演示中心查看。

基础属性

 • 模板兼容响应式
 • 模板语言英文模板
 • 模板颜色蓝色

详细介绍

jQuery bootstraps响应式游戏主题类网站模板

文件目录结构

 • ┝ blog.html
 • ┝ www.zzsucai.com.txt
 • ┝ index.html
 • assets
   • images
     • footer
       • ┝ line1.png
       • ┝ manyline.png
       • ┝ line5.png
       • ┝ circle3.png
       • ┝ line3.png
       • ┝ dotline.png
       • ┝ footer-element-one.png
       • ┝ footer-element-two.png
       • ┝ line9.png
     • about
       • ┝ icon-5.png
       • ┝ about-4.png
       • ┝ about-3.png
       • ┝ icon-3.png
       • ┝ icon-2.png
       • ┝ icon-1.png
       • ┝ icon-7.png
       • ┝ about-1.png
       • ┝ icon-6.png
       • ┝ icon-9.png
       • ┝ icon-8.png
       • ┝ about-2.png
       • ┝ icon-4.png
     • faq
       • ┝ faq.png
     • ┝ pricing-element.png
     • ┝ prev.png
     • ┝ next.png
     • ┝ circle-2.png
     • ┝ phone.png
     • game
       • ┝ game-6.png
       • ┝ game-4.png
       • ┝ game-1.png
       • ┝ game-5.png
       • ┝ game-2.png
       • ┝ game-3.png
     • play
       • ┝ play-2.jpg
       • ┝ play-3.jpg
       • ┝ play-1.jpg
       • ┝ sign.png
     • ┝ check.png
     • banner
       • ┝ line1.png
       • ┝ ship1.png
       • ┝ manyline.png
       • ┝ man1.png
       • ┝ line4.png
       • ┝ Robot.png
       • ┝ man3.png
       • ┝ line7.png
       • ┝ whitedot.png
       • ┝ line3.png
       • ┝ circle1.png
       • ┝ logo.png
       • ┝ man2.png
       • ┝ ship2.png
       • ┝ line6.png
       • ┝ play.png
       • ┝ ship3.png
       • ┝ circle2.png
       • ┝ fav.png
     • blog
       • ┝ blog-post.png
       • ┝ comment-3.png
       • ┝ blog-4.png
       • ┝ blog-user.png
       • ┝ blog-details.png
       • ┝ blog-2.png
       • ┝ blog-footer.png
       • ┝ blog-3.png
       • ┝ comment-2.png
       • ┝ blog-1.png
       • ┝ quotation.png
       • ┝ comment-1.png
     • ┝ cross.png
     • join
       • ┝ icon-5.png
       • ┝ icon-3.png
       • ┝ icon-2.png
       • ┝ icon-1.png
       • ┝ icon-7.png
       • ┝ icon-6.png
       • ┝ icon-4.png
     • challenge
       • ┝ challenge-1.png
       • ┝ challenge-2.png
       • ┝ challenge-3.png
     • ┝ client.png
     • ┝ circle-1.png
     • ┝ lang.png
   • webfonts
     • ┝ fa-solid-900.woff2
     • ┝ fa-regular-400.woff2
     • ┝ fa-brands-400.woff2
   • js
     • ┝ viewport.jquery.js
     • ┝ odometer.min.js
     • ┝ jquery.waypoints.min.js
     • ┝ theia-sticky-sidebar.min.js
     • ┝ wow.min.js
     • ┝ jquery.paroller.min.js
     • ┝ bootstrap.min.js
     • ┝ jquery.vmap.world.js
     • ┝ isotope.pkgd.min.js
     • ┝ main.js
     • ┝ plugin.js
     • ┝ jquery-migrate-3.0.0.js
     • ┝ jquery.vmap.min.js
     • ┝ jquery.counterup.min.js
     • ┝ jquery.nice-select.js
     • ┝ jquery.magnific-popup.js
     • ┝ jquery-3.3.1.min.js
     • ┝ datepicker.en.js
     • ┝ datepicker.min.js
     • ┝ swiper.min.js
   • css
     • ┝ datepicker.min.css
     • img
       • ┝ after.png
       • ┝ before.png
     • ┝ odometer.css
     • ┝ style.css
     • ┝ animate.css
     • ┝ nice-select.css
     • ┝ responsive.css
     • ┝ bootstrap.min.css
     • ┝ fontawesome-all.min.css
     • ┝ swiper.min.css
     • ┝ magnific-popup.css
   • font
     • ┝ Flaticon.woff2
     • ┝ flaticon.css
 • ┝ 站长素材网.url
 • ┝ contact.html
 • ┝ blog-details.html

相关素材

讨论这个素材(0)回答他人问题或分享使用心得奖励金币

〒_〒 居然一个评论都没有……

表情  文明上网,理性发言!
我的金币余额: 0 已下载次数: 0
所需金币:15开始下载

金币获取:签到、评论、投搞、充值、发帖、回帖    » 在线充值(10金币=1元)