jQuery+Bootstraps响应式家居家具类电商商城网站模板

 所属分类:商城模板

 浏览:373次-  下载:1次-  评论: 1次-  更新时间:2023-06-09
jQuery+Bootstraps响应式家居家具类电商商城网站模板
金币说明:注册即送10金币,每日签到可获得更多金币,成为VIP会员可免金币下载! 充值金币充值会员更多说明»
描述:简洁的jQuery bootstraps响应式电商网站模板
 标签:

基础属性

 • 模板兼容PC+WAP
 • 模板语言英文模板
 • 模板颜色灰色

详细介绍

简洁的jQuery bootstraps响应式电商网站模板

文件目录结构

 • ┝ single-product.html
 • assets
   • fonts
     • flaticon
       • ┝ flaticon.css
       • ┝ Flaticon.woff
     • webfont
       • fonts
         • ┝ materialdesignicons-webfont.woff2
       • css
         • ┝ materialdesignicons.min.css
   • css
     • ┝ style.css
     • ┝ all.min.css
   • js
     • ┝ custom.js
     • ┝ all.min.js
 • ┝ cart.html
 • ┝ blog.html
 • ┝ www.zzsucai.com.txt
 • ┝ shortcodes.html
 • ┝ promo.html
 • ┝ 站长素材网.url
 • ┝ about.html
 • ┝ contact.html
 • ┝ index.html
 • libs
   • ┝ jquery-2.2.3.min.js
   • slick
     • ┝ slick.min.js
     • ┝ slick.css
   • select2
     • css
       • ┝ select2.min.css
     • js
       • ┝ select2.min.js
 • images
   • ┝ product-single-big-6.jpg
   • ┝ 01_home_page_009.jpg
   • ┝ 12_blog_page_004.jpg
   • ┝ 05_home_page_001.jpg
   • ┝ 01_home_page_010.jpg
   • ┝ 05_home_page_005.jpg
   • ┝ favicon.png
   • ┝ 02_catalogue_page_007.jpg
   • ┝ logo.png
   • ┝ 02_catalogue_page_001.jpg
   • ┝ 12_blog_page_003.jpg
   • ┝ 11_about_page_005.jpg
   • ┝ product-single-big-5.jpg
   • ┝ 10_promo_page_006.jpg
   • ┝ 01_home_page_004.jpg
   • ┝ 10_promo_page_003.jpg
   • ┝ 10_promo_page_008.jpg
   • ┝ 10_promo_page_002.jpg
   • ┝ 02_catalogue_page_005.jpg
   • ┝ logo.jpg
   • ┝ mini-cart-product-1.jpg
   • ┝ logo-white.jpg
   • ┝ 05_home_page_007.jpg
   • ┝ 01_home_page_005.jpg
   • ┝ 02_catalogue_page_002.jpg
   • ┝ logo-white.png
   • ┝ favicon.jpg
   • ┝ cart2.jpg
   • ┝ 01_home_page_011.jpg
   • ┝ 13_blog_details_page_005.jpg
   • ┝ 05_home_page_003.jpg
   • ┝ 01_home_page_006.jpg
   • ┝ 13_blog_details_page_007.jpg
   • ┝ 11_about_page_004.jpg
   • ┝ 01_home_page_008.jpg
   • ┝ 11_about_page_001.jpg
   • ┝ 10_promo_page_001.jpg
   • ┝ 12_blog_page_001.jpg
   • ┝ 10_promo_page_004.jpg
   • ┝ cart1.jpg
   • ┝ slider1.jpg
   • ┝ 02_catalogue_page_011.jpg
   • ┝ 02_catalogue_page_010.jpg
   • ┝ 05_home_page_004.jpg
   • ┝ 01_home_page_001.jpg
   • ┝ 02_catalogue_page_008.jpg
   • ┝ 01_home_page_002.jpg
   • ┝ product-single-big-3.jpg
   • ┝ 12_blog_page_005.jpg
   • ┝ 05_home_page_006.jpg
   • ┝ 02_catalogue_page_004.jpg
   • ┝ 10_promo_page_007.jpg
   • ┝ 01_home_page_007.jpg
   • ┝ mini-cart-product-2.jpg
   • ┝ 12_blog_page_002.jpg
   • ┝ 01_home_page_003.jpg
   • ┝ 11_about_page_002.jpg
   • ┝ 10_promo_page_005.jpg
   • ┝ 02_catalogue_page_012.jpg
   • ┝ product-single-big-2.jpg
   • ┝ 13_blog_details_page_006.jpg
   • ┝ 11_about_page_003.jpg
   • ┝ product-single-big-4.jpg
 • ┝ 404.html
 • ┝ shop.html
 • ┝ single-post.html

相关素材

讨论这个素材(1)回答他人问题或分享使用心得奖励金币

b***p  
2023-06-11

谢谢

回复
表情  文明上网,理性发言!
我的金币余额: 0 已下载次数: 1
所需金币:免费开始下载

金币获取:签到、评论、投搞、充值、发帖、回帖    » 在线充值(10金币=1元)